VĂ¥re tjenester

Oppdrag utføres for enkeltpersonforetak, ansvarlige selskap og aksjeselskap.

Vi har et nært samarbeide med revisor og inkassobyrå.

Vi utfører til konkurransedyktige priser alt arbeide slik at det fullt ut tilfredstiller kundens og myndighetenes krav.

Vi rapporterer elektronisk til myndighetene via ALTINN.

Regnskapsførsel:

- Vi benytter Visma Global regnskapsprogram.

- Vi utfører alt som er nødvendig for at regnskapet skal være riktig i henhold til lover og forskrifter. Kundene mottar rapporter etter behov. Rapportene sendes kunden pr. mail eller post.

Fakturering:

- Vi benytter Visma eAccounting og Visma Global.

- Vi fakturerer etter mottatt fakturagrunnlag og kan sende ut fakturaene direkte til selskapets kunder.

- Vi sender ut purringer og følger opp innkassorutiner.

- For kunder som fakturer selv kan vi motta fakturafil pr. mail for direkte bokføring i vårt regnskapssystem.

Lønn:

- Vi benytter Visma Avendo Lønn.

- Vi beregner lønn ut fra tilsendte opplysninger / timelister fra våre kunder og sender ut lønnsslipper direkte til de ansatte eller til kunden enten pr. mail eller post. Bankliste for utbetaling sendes kunden pr. mail eller post.

- Vi utarbeider terminoppgaver for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift og sender inn disse elektronisk på ALTINN. Beløp og KID for betaling sendes kunden pr. mail eller post.

- Vi utarbeider lønns- og trekkoppgaver og sender disse direkte til de ansatte eller til kunder pr. mail eller post.

- Vi foretar inn- og utmeldinger til arbeidstakerregisteret.

- Vi følger opp kundens obligatoriske tjenestepensjon slik at grunnlaget for beregningen bli korrekt.

Årsoppgjør.

- Vi benytter Finale årsoppgjør og Finale skatt.

- Vi sender inn oppgave til aksjonærregisteret.

- Vi utarbeider alle likningspapirer.

- Vi utarbeider fullstendig årsoppgjør med noter.

- Vi kan være behjelpelig med utarbeidelse av styrets årsberetning og generalforsamlingsprotokoll.

- Vi sender inn likningspapirer og årsoppgjør elektronisk på ALTINN.

- Vi foretar alle avstemminger av regnskapet slik at det oppfyller kravet til god regnskapsskikk. 

Bilde side Tjenester